Adatvédelmi szabályzat

Az Global Information Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

I. A tájékoztató célja

A http://makeitonline.hu weboldalon keresztül megadott személyes adatait a Global Information Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) kezeli.

Jelen tájékoztató célja, hogy rövid, közérthető és világos formában összefoglalja, hogy Ön milyen személyes adatait bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, ezen adatait az Adatkezelő milyen célokra használja fel és mennyi ideig kezeli, valamint tájékoztatjuk Önt az adatkezeléssel kapcsolatban igénybe vehető jogorvoslati és bejelentési lehetőségeiről. A jelen tájékoztató az Adatkezelőtől árajánlatot kérő, valamint az ajánlat elfogadását követően szerződéses jogviszonyba lépő ügyfeleknek és partnereknek, illetve az ezen szerződéses jogviszony fenntartásában, teljesítésében részt vevő személyeknek szól.

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja valamennyi ajánlatkérő információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan és a vonatkozó tagállami és Európai Uniós szabályozásnak megfelelően kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő a jelen tájékoztatót az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR rendelet, a továbbiakban: Rendelet) való megfelelés céljából bocsátotta ki.

II. Az adatkezelő elérhetőségei

Cégnyilvántartási adatok:

 • cégjegyzékszám: 01-09-293332
 • nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • adószám: 25864960-2-19
 • statisztikai számjel: 25864960-6201-113-01

III. Az Ön által átadott adatok köre

Az Adatkezelő tevékenysége során az alábbi személyes adatokat kezeli:

személyes adat megnevezése

adatkezelés célja adatkezelés jogalapja
ajánlatkérő neve kapcsolattartás, szerződéses kapcsolat létesítése, ajánlatkérés, szerződéses jogviszony teljesítése, fenntartása; esetlegesen marketing célok az ajánlatkérő hozzájárulása
ajánlatkérő e-mail címe kapcsolattartás, szerződéses kapcsolat létesítése, ajánlatkérés, szerződéses jogviszony teljesítése, fenntartása; esetlegesen marketing célok az ajánlatkérő hozzájárulása
ajánlatkérő telefonszáma kapcsolattartás, szerződéses kapcsolat létesítése, ajánlatkérés, szerződéses jogviszony teljesítése, fenntartása; esetlegesen marketing célok az ajánlatkérő hozzájárulása

A honlapon történő ajánlatkérés elküldésével Ön hozzájárul személyes adatainak felvételéhez, kezeléséhez és az Adatkezelő partnerei részére történő továbbításához. A személyes adatokhoz való hozzájárulás megadása önkéntes. A hozzájárulás megadásának elmaradása, avagy visszavonása esetén a szerződéses jogviszony nem jön létre, illetőleg fenntartása, teljesítése lehetetlenné válik.

Az Adatkezelő a fentiektől eltérő célokra és a fenti felsorolásban szereplő személyes adatoktól eltérő személyes adatkezelésről annak megkezdése előtt tájékoztatja Önt; amennyiben az adott személyes adat az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik szerződéses fél, úgy az Adatkezelő tájékoztatja erről a tényről, amennyiben pedig az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, úgy az adatkezeléshez előzetesen beszerzi az Ön hozzájárulását

Az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását Ön bármikor jogosult visszavonni, mely nyilatkozatát írásban küldheti meg az Adatkezelő székhelyére ajánlott levélként, vagy az adam.galgoczi@makeitonline.hu e-mail címre.

Amennyiben Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja, úgy ez a tény nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, vagyis az Adatkezelő a korábban kezelt adatai vonatkozásában folytathatja az adatkezelést, ha ennek egyéb jogszabályi feltételei fennállnak.

IV. Az Ön által átadott adatok kezelésének jogalapja, célja és határideje

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait az Ön kifejezett hozzájárulása alapján kezeli, az Ön által az Adatkezelő részére megküldött ajánlatkérés megválaszolása, és az elfogadott ajánlat alapján szerződéses jogviszony létesítése, valamint az Ön és az Adatkezelő között létrejött szerződés teljesítése céljából. Az Ön által az Adatkezelőnek átadott személyes adatokat az Adatkezelő főszabályként kizárólag az Ön által megküldött ajánlatkérés elbírálása, valamint az Önnel kötött szerződés teljesítése céljából, valamint ellenőrzési célból kezeli és kizárólag az Önnel kötött szerződés teljesítése érdekében, a szerződés teljesítésében részt vevő szerződéses partnerek részére továbbítja. Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat és információkat az Ön által megküldött ajánlatkérés megválaszolásáig, de legfeljebb az ajánlatkérés beérkezésétől számított 2 (kettő) naptári évig kezeli és tárolja. Amennyiben a felek között létrejön a szerződés, úgy az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat és információkat a szerződés teljesítésétől számított 2 (kettő) naptári évig kezeli és tárolja.

A fentiektől eltérően az Adatkezelő az Ön személyes adatait az Ön külön, kifejezett hozzájárulása alapján hírlevelek, promóciós anyagok küldésére és marketing célokra is felhasználja és kezeli; azonban a személyes adatait ilyen célokra harmadik személyek részére nem továbbítja. Ez utóbbi esetben Az Adatkezelő a személyes adatait a marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli és tárolja.

V. Az adatkezelés módja, a személyes adattal kapcsolatba kerülő személyek

Az Ön által megadott adatokat az Adatkezelő munkavállalói, szerződéses partnerei ismerhetik meg és kezelhetik a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott ideig.

Az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő elektronikusan, egy tűzfallal védett szerveren tárolja, mely szerveren az Ön személyes adataihoz az Adatkezelő munkavállalói férhetnek hozzá.

Az Ön személyes adatait a fentiekben meghatározott személyeken kívül további természetes vagy jogi személyek részére nem továbbítjuk és nem adjuk át, az alábbi kivételekkel:

 1. a) Amennyiben Ön a személyes adatainak továbbításához kifejezetten hozzájárul, a személyes adatok továbbítására a jelen tájékoztatóban meghatározott személyi körön kívüli harmadik személyek részére kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulásával kerülhet sor, mely hozzájárulást az Adatkezelő képviselője vagy munkavállalója köteles Öntől beszerezni. A hozzájárulás megadását Ön jogosult bármikor megtagadni, illetve a már megadott hozzájárulást jogosult visszavonni.
 1. b) Külső feldolgozás céljára: az informatikai rendszereinket karbantartó és szükség esetén javító informatikai vállalatok képviselői hozzáférhetnek személyes adataihoz, melynek célja pusztán az informatikai rendszereink javítása, helyreállítása, és a rendszerek zavartalan működésének biztosítása.
 1. c) Az Ön személyes adatait jogszabály által meghatározott körben bíróságok, hatóságok felhívására kötelesek vagyunk átadni az állam megfelelő szerveinek.

Személyes adatai védelme érdekében az Adatkezelő számos biztonsági intézkedést alkalmaz, melynek célja, hogy megvédje adatait a biztonsági fenyegetésekkel szemben, valamint az informatikai rendszerek működése során fellépő technikai zavarok esetén (pl. áramszünet, rendszerhiba, stb).

A biztonsági követelmények teljesítése során az Ön személyes adataihoz csak az Adatkezelő egyes alkalmazottai, alvállalkozói jogosultak hozzáférni, a rendszer biztonságos működtetése érdekében. Ezen hozzáféréssel rendelkező személyeket szigorú titoktartási szabályok kötik, melynek megszegése súlyos szankciókat vonhat maga után.

VI. A személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Önt megillető jogok

Önnek joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatai kezelésével, vagy azokkal összefüggő tényekkel kapcsolatban az adatkezelést megelőzően, vagy azt követően bármikor tájékoztatást kérjen a jelen tájékoztatóban foglaltakon túlmenően is.

Az Adatkezelő részére átadott személyes adataihoz Ön bármikor hozzáférhet, és tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy:

 1. folyamatban van-e az adatai kezelésével kapcsolatos eljárás;
 2. mi az adatkezelés célja;
 3. mik az érintett személyes adatok kategóriái;
 4. kik azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 5. kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. valamely felügyeleti hatósághoz címzett panaszt nyújthat be az adatkezelés jogszerűtlensége okán;
 7. az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról, az adatkezelés időtartamáról;

továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen tájékoztatóban szabályozott bármely kérdésről.

A tájékoztatás keretében az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Amennyiben Önnek a tájékoztatáson túl további másolatokra lenne szüksége, tájékoztatjuk, hogy a további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri.

Jogosult továbbá, hogy kérje az Ön által megadott adatok helyesbítését, amennyiben azok bármely okból tévesen kerültek rögzítésre. Az Adatkezelő köteles a pontatlan személyes adatokat kérelemre haladéktalanul helyesbíteni. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult továbbá a hiányos személyes adatai – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítésére is.

Bármikor kérheti az Adatkezelőtől, hogy a személyes adatait a továbbiakban az Adatkezelő ne kezelje tovább, tehát kérheti a személyes adatai törlését, amennyiben az alábbi okok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen tiltakozik;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Adatkezelő nem köteles törölni az Ön személyes adatait, amennyiben az adatkezelés az alábbiak miatt szükséges:

 1. a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
 2. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlési jog érvényesítése valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 3. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a jelen fejezetben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése érdekében számos technikai intézkedést tesz, amelyek védelmet nyújt az adatok rosszindulatú törlésével szemben, emiatt előfordulhat, hogy a biztonsági mentésekből később törlődik a személyes adatai másolata.

Ön kérheti az adatkezelés korlátozását akkor, ha

 1. vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését – ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az Adatkezelő az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ha az adatkezelés korlátozásának indoka megszűnt, úgy az Adatkezelő a korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatja Önt.

Az Adatkezelő továbbá tájékoztat minden olyan címzettet a személyes adatok helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Adatkezelő Önt kérésére tájékoztatja ezen címzettek köréről.

Az adathordozhatósághoz való jog keretén belül Ön az Adatkezelőtől bármikor kérheti, hogy az általa kezelt személyes adatait küldje meg Önnek elektronikusan vagy írásban, olvasható formában.

A fenti jogosultságok mellett Ön bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen akár egy, akár több adatkezelési cél vonatkozásában. A tiltakozás folytán az Adatkezelőezen adatkezelési cél(ok) vonatkozásában köteles az Ön személyes adatainak kezelését megszüntetni, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A jelen fejezetben meghatározott jogai érvényesítésével kapcsolatos bármely nyilatkozatát az Adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeire küldheti. Az Adatkezelő az Ön által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítése iránti kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb az Infotv. -ben meghatározott határidőn belül elbírálja és a döntéséről Önt írásban értesíti.

VII.Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak, ha a rendelkezésre bocsátott adataival kapcsolatban bármilyen jogsértést tapasztal?

Az adatkezelési szabályok megszegésével kapcsolatos jogai érvényesítése érdekében Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/C., levélcím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, url: http://naih.hu) (a továbbiakban: Hatóság) fordulni az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az a VI. pontban foglalt jogait korlátozza, vagy az azok érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja.

Ön kérelmezheti a Hatóságtól adatvédelmi hatósági eljárás lefolytatását, ha megítélése szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott vagy utasított adatfeldolgozó a személyes adatait jogszabálysértő módon vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban meghatározott előírásokkal ellentétesen kezeli.

A fenti igényérvényesítési lehetőség mellett Ön bármikor jogosult az Adatkezelővel (meghatározott esetekben az adatfeldolgozóval) szemben bírósághoz fordulni, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt lehet megindítani.

Ha az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel az Ön személyiségi jogát megsérti, Ön sérelemdíj követelésére jogosult.

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

VIII. Vegyes rendelkezések

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2019. június 01. napjától alkalmazandó és visszavonásig érvényes. Az Adatkezelő fenntartja a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására, ugyanakkor az Adatkezelő az Ön hátrányára nem tér el a jogszabályban foglalt előírásoktól; a módosítások az Adatkezelő weboldalán történő közzététellel lépnek hatályba.

Jelen szabályzati rendelkezések valamelyikének esetleges érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét és alkalmazhatóságát.

Amennyiben az Adatkezelő a jelen szabályzat alapján megillető valamely jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Amennyiben az Adatkezelő egy-egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a jelen szabályzat valamely lényegi feltételéhez vagy kikötéséhez, az nem jelenti azt, hogy lemondott volna arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához és betartatásához.

Budapest, 2019. június 01.

Legutóbbi munkáink

Irány a referenciák

Csatlakozz hozzánk!

Tudj meg többet